Angajări la Direcţia Publică de Protecţie Socială Târgu-Jiu

Direcţia Publică de Protecţie Socială Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează: medic specialist – 1 post – Compartimentul Creşe; infirmieră debutant – 1 post – Compartimentul Creşe; infirmieră – 1 post – Compartimentul Creşe. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru medic specialist – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină generală, medicină de familie sau pediatrie; pentru infirmieră debutant – să fie absolventă de studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, să deţină curs de infirmier organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau organizat de furnizori autorizaţi de M.M.F.P.S. cu aprobarea M.S.; pentru infirmieră – să fie absolventă de studii medii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, să deţină curs de infirmier organizat de O.A.M.G.M.A.M.R. sau organizat de furnizori autorizaţi de M.M.F.P.S. cu aprobarea M.S., să aibă vechime în muncă de minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 noiembrie 2017, ora 17.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 22 noiembrie 2017, ora 10.30 – proba scrisa; 27 noiembrie 2017 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here