Cinci noi angajaţi, în subordinea lui Marian Rotaru

Direcţia Publică de Patrimoniu din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, de: asistent medical principal – trei posturi; asistent medical – două posturi.

 

La ora actuală, la cârma Direcţiei Publice de Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu, se află Marian Rotaru, fostul edil al comunei Leleşti. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru asistent medical principal – absolvent/ă şcoală postliceală sanitară, specializarea, asistent medical generalist, vechime în muncă, în specialitate studiilor necesare ocupării postului de minim 5 ani; pentru asistent medical – absolvent/ă şcoală postliceală sanitară, specializarea asistent medical generalist, vechime în muncă, în specialitate studiilor necesare ocupării postului de cel puţin 6 luni. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 1 noiembrie 2017, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 9 noiembrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here