Concurs la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj

Serviciul Județean de Ambulanță (SJA) Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de auditor gradul I. Termenul limită pentru înscriere este 4 ianuarie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:  diplomă de licenţă de lungă durată în domeniul ştiinţelor economice; 4 ani vechime in specialitate, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1470/2011;  diplomă, foi matricole, certificate de absolvire, documente eliberate de instituţii acreditate care să ateste deţinerea de competenţe în domeniile: audit intern, managementul riscului, controlului intern şi guvernanţă, management, contabilitate, finanţe publice, tehnologia informaţiei, drept.

Calendarul concursului de angajare
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 04 ianuarie 2018, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 15 ianuarie 2018, ora 10.00: proba scrisă;18 ianuarie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine la sediul Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, din Târgu Jiu, str. Progresului, nr. 18, judetul Gorj, telefon: 0253/210.648, 0253/210.074.
Minodora Sucea

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here