Concurs pe patru posturi vacante la Primăria Turceni

Primăria Oraşului Turceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează: inspector, gradul asistent, clasa I, funcţie publică vacantă în cadrul Biroului Financiar-contabilitate, Compartiment contabilitate; inspector, gradul principal, clasa I, funcţie publică vacantă în cadrul Biroului Achiziţii; consilier juridic, gradul asistent, clasa I, funcţie publică vacantă în cadrul Compartimentului Juridic; şef birou achiziţii în cadrul Biroului Achiziţii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice sunt: pentru inspector, gradul principal Achiziţii – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice, juridice sau tehnice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani; pentru funcţia publică de inspector, gradul asistent Contabilitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de cel puţin un an; pentru funcţia publică de consilier, gradul asistent Juridic – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim un an; pentru postul de şef birou la Achiziţii – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice, juridice sau tehnice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de cel puţin 2 ani. Pentru primele trei posturi vacante menţionate mai sus, concursul se va organiza conform calendarului următor: 12 ianuarie 2018, ora 15.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 23 ianuarie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 26 ianuarie 2018, ora 10.00 – proba interviu. De asemenea, pentru funcţia vacantă de şef birou la Achiziţii din cadrul Primăriei Turceni, calendarul de concurs este următorul: 12 ianuarie 2018, ora 15.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 22 ianuarie 2018, ora 11.00 – proba scrisă; 25 ianuarie 2018, ora 11.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here