Concurs pe un post de biolog, la APM Gorj

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Gorj, având în vedere proiectul “Fish for Life”, cu perioada de implementare 01.09.2017 – 31.03.2022 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcţiei contractuale de execuţie, temporar vacante de biolog cu timp parţial. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul biologie; cel puţin cinci ani vechime în specialitatea studiilor; participarea în calitate de biolog la implementarea a cel puţin un proiect de reconstrucţie ecologică a ecosistemelor degradate pe cursuri de ape (ape curgătoare); participarea în calitate de biolog, specializat în ihtiologie (ihtiolog), la implementarea a cel puţin trei proiecte de monitorizare şi/sau inventariere a faunei piscicole; publicarea a cel puţin două lucrări de specialitate în legătură cu (despre) fauna piscicolă, în publicaţii indexate/cotate „ISI” – incluse în Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCi) sau Arts and Humanities Citation Index (AHCi). Concursul se va organiza conform calendarului următor: 16 martie 2018, ora 14.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 27 martie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 29 martie 2018, ora 14.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here