Concurs pentru posturile de director medical și director financiar-contabil la Spitalul Novaci

Spitalul Orășenesc Novaci organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale OMS nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/ examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, concurs sau examen pentru ocuparea funcţiilor specific comitetului director al unităţii după cum urmează: un post de director medical și un post de director financiar – contabil.

La concursul organizat de Spitalul Orășenesc Novaci se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice. Criteriile generale sunt următoarele: au domiciliul stabil în România; nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
Criteriile specifice sunt următoarele: a) pentru directorul medical: sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină; sunt confirmaţi cel puţin medic specialist; au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea respectivă; b)pentru directorul financiar – contabil: sunt absolvenți de învățamânt universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic și au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Calendarul concursului
Concursul sau examenul pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii se va organiza în data de 02.11.2017, ora 09.00- proba scrisă, respectiv data de 02.11.2017, ora 13.00- susţinerea orală a proiectului de specialitate, 02.11.2017, ora 15.00- interviul de selecţie, la sediul unităţii, sala de şedinţă.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 25.10.2017, ora 15.00. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0253466482, interior 112 Serviciul RUNOS şi juridic.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here