Economie

ABA Jiu recrutează un agent hidrotehnic şi un fochist în cadrul SGA Gorj

 | 04 aprilie 2017, 00:00 | 0 comentarii | 

Administraţia Bazinală de Apă Jiu din Craiova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante în cadrul A.B.A. Jiu, după cum urmează: agent hidrotehnic – Jiu Amonte – SGA. Gorj; fochist – Compartiment administrativ SGA Gorj.

Semnatura eletronica CertDigital

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru agent hidrotehnic – studii medii, vechimea în domeniu nu este necesară; pentru postul de fochist – studii generale/medii, autorizaţie de fochist pentru a deservi cazane de apă caldă şi cazane de aburi de joasă presiune, vechimea în domeniu nu are importanţă.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 13 aprilie 2017, ora 15.30 – termenul limită pentru depunerea dosarelor – la sediul A.B.A. Jiu, din Craiova, str. N. Romanescu nr. 54, S.G.A. Gorj, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 99, Târgu Jiu; 24 aprilie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 28 aprilie 2017, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL