Economie

Se caută secretar pentru Școala Gimnazială „Ion Grigoroiu“ din Lelești

 | 14 septembrie 2017, 00:00 | 0 comentarii | 

Şcoala Gimnazială „Ion Grigoroiu“ din comuna Leleşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual de execuție temporar vacant, de secretar instituţie unitate de învăţământ II, S, 0,50 normă.

Semnatura eletronica CertDigital

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: 6 ani vechime în muncă; studii superioare în domeniul, juridic/economic/informatic.

Calendarul concursului de angajare
Concursul pentru ocuparea postului de secretar vacant la Școala Gimnazială „Ion Grigoroiu“ din comuna Leleşti se va organiza conform calendarului următor: 25 septembrie 2017, ora 14.00: proba scrisă; 29 septembrie 2017, ora 14.00: proba interviu; 27 septembrie 2017, ora 14.00: proba practică.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care dovedesc vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;  curriculum vitae.

Relaţii suplimentare la sediul: Şcolii Gimnaziale „Ion Grigoroiu” Leleşti, telefon 0766469307, fax 0253278415 e-mail: şcoala _lelesti@yahoo.com.
Minodora Sucea

 

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL