Post vacant la Şcoala Gimnazială Bălceşti

Şcoala Gimnazială Bălceşti (Bengeşti-Ciocadia) organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, de îngrijitor. Concursul se va desfăşura în cursul lunii ianuarie.

La concurs pot participa persoanele cu studii generale sau medii, cu domiciliul în localitate sau în apropierea localităţii şi cunoştinţe de bază privind igiena în unităţile de învăţământ (cursuri, calificări). Dosarele de concurs pot fi depuse până la data de 4 ianuarie 2016 şi trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care dovedesc vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Candidaţii vor susţine două probe. Proba scrisă este programată pe 6 ianuarie 2016, ora 11.00, iar proba interviului/proba practică pe 8 ianuarie 2016, ora 09.00.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here