Pulsul Zilei

Concurs la CJCPCT Gorj

 | 05 aprilie 2017, 00:00 | 0 comentarii | 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj organizează concurs pentru ocuparea unui post de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul cultură scrisă, asistență metodică și relații publice, pe perioadă nedeterminată.

Semnatura eletronica CertDigital

La concurs pot participa persoanele cu studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile: științe ale comunicării (specializarea jurnalism/comunicare și relații publice)/științe umaniste și arte (specializarea filologie)/filosofie (specializarea filosofie)/științe sociale (specializarea sociologie); de asemenea, se mare vechime o vechime de minimum 6 ani, 6 luni. În vederea participării la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs la sediul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, până la data de 14 aprilie 2017. Dosarul va conţine: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, cazierul judiciar, adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii) și curriculum vitae. Selecția dosarelor de concurs se va face în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere.
Proba scrisă este programată pe 26 aprilie, iar interviul pe 2 mai. Rezultatele la fiecare probă se vor afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe. Eventualele contestaţii se pot depune după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se va face prin afişare la sediul instituţiei, precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor pentru fiecare probă. Rezultatul final se va afişa în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de comunicare a rezultatului la ultima contestaţie depusă.
R.L.

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL