Pulsul Zilei

O școală din Gorj caută administrator financiar

 | 08 noiembrie 2016, 00:00 | 0 comentarii | 

Şcoala Gimnazială din Capu Dealului, comuna Brăneşti, a scos la concurs funcția contractuală de execuție, vacantă de administrator financiar gradul III (contabil-şef) 0,5 normă. Termenul limită pentru depunerea dosarelor candidaților este 24 noiembrie.

Semnatura eletronica CertDigital

La concurs pot participa doar persoanele care îndeplinesc următoarele condiții: studii de specialitate de lungă durată şi vechime în domeniu bugetar şi contabilitate, cunoaşterea limbii române scris şi vorbit, cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu, și vechime minimă de 3 ani în specialitatea studiilor. Persoanele interesate își pot depune dosarele la sediul instituției, până la data de 24 noiembrie, ora 14.00.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aceste dosare de concurs trebuie să conțină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care arată efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Candidații vor susține două probe – o probă scrisă și un interviu.
Proba scrisă este programată pe 28 noiembrie, iar interviul pe 29 noiembrie.
Roxana Lupu

Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL