Pulsul Zilei

Post vacant la Muzeul Județean

 | 17 mai 2017, 00:00 | 0 comentarii | 

Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” din Municipiul Târgu Jiu, Judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat, studii medii, treapta profesională I la Compartimentul administrativ din cadrul Secţiei de istorie şi arheologie.

Semnatura eletronica CertDigital

Conform legislației în vigoare, pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii medii liceale sau şcoală profesională, ori şcoală postliceală cu profil tehnic; să deţină autorizaţie de fochist clasa C sau echivalent, eliberată de Inspecţia de Stat pentru Controlul cazanelor, recipientelor sub presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISGR), conform prevederilor art. 29 din Prescripţia tehnică PT CR 8 – 2009, aprobată prin Ordinul ministrului Economiei nr. 2.154/2009; vechime în specialitate – minimum 6 ani.

Concurs în luna iunie
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 26 mai 2017: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 07 iunie 2017, ora 10.00: proba scrisă; 12 iunie 2017, ora 10.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care aratăîndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedesc starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” din Municipiul Târgu Jiu, str. Geneva nr. 8, Judeţul Gorj, telefon 0253/212.044.
Minodora Sucea

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL