Pulsul Zilei

Se caută administrator patrimoniu pentru două unități de învățământ din Gorj

 | 17 noiembrie 2016, 00:00 | 0 comentarii | 

Şcoala Gimnazială nr. 3 din Rovinari și Liceul Tehnologic Roşia-Jiu Fărcăşeşti organizează concurs de recrutare pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacantă, de administrator patrimoniu (0.5 normă Şcoala Gimnazială nr. 3 Rovinari şi 0.5 normă Liceul Tehnologic Roşia-Jiu Fărcășești).

Semnatura eletronica CertDigital

La concurs pot participa doar persoanele cu studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice. Dosarele de înscriere pot fi depuse la sediul Liceului Tehnologic Roșia Jiu, până la data de 22 noiembrie. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aceste dosare trebuie să conțină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care dovedescliceu rosia jiu efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și curriculum vitae. Candidații vor susține două probe: o probă scrisă și un interviu. Proba scrisă este programată să se desfășoare în cursul zilei de 29 noiembrie, la Liceul Tehnologic Roșia Jiu, iar interviul va fi organizat în cursul zilei de 6 decembrie.
R.L.

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL