SJU Târgu-Jiu angajează asistent la Cardiologie

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, județul Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale temporar vacante de asistent medical M/PL/SSD/S la Secţia Cardiologie. 14 martie 2018, ora 16.00, este data limită pentru depunerea dosarelor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997/diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii – specialitatea medicală/generală; certificat de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. din România sau, după caz, adeverinţă eliberată de OAM.G.MA.M. din România din care să rezulte că poate exercita profesia de asistent medical la data concursului; minimum 6 luni vechime în specialitate.

Calendarul concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 martie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 22 martie 2018, ora 09.00: proba scrisă – test grilă; 27 martie 2018, ora 09.00: proba interviu.
Locul de desfăşurare a concursului (proba scrisă şi interviu) este la sala de şedinţe (clădirea personalului administrativ) din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu din Str. Progresului, nr.18.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține mai multe documente. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu din Str. Progresului, nr. 18, telefon 0253/237.803, interior 307.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here