Societate

Încep înscrierile pentru susținerea gradelor didactice

 | 03 octombrie 2016, 00:01 | 0 comentarii | 

Astăzi, se dă startul înscrierilor pentru susținerea gradelor didactice. Cererile-tip se depun la unitățile de învățământ până la data de 17 octombrie 2016, urmând a fi duse la Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Gorj în perioada 24 – 31 octombrie.

Semnatura eletronica CertDigital

Pentru susținerea examenului de acordare a gradului didactic II în sesiunea 2019, preînscrierea se face în octombrie 2016, iar înscrierea în octombrie 2017. Pentru a putea depune cereri de preînscriere, candidații trebuie să aibă stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea definitivatului în învăţământ de un 1 an (sau 0 ani dacă media de la examenul de definitivat este 10), precum și calificativul cel puţin “Bine” obţinut la aprecierea anuală şi inspecţiile şcolare (dacă au avut loc), în ultimul an lucrat înainte de înscriere. Cererile – tip se depun la unitatea şcolară în perioada 3- 17 octombrie, vor fi vizate, semnate și ștampilate de către directorii unităților de învățământ şi vor fi aduse la IȘJ, Departamentul Dezvoltarea Resursei Umane de directorul unităţii de învăţământ (numai cu adresă de înaintare – în dublu exemplar) în perioada 24 – 31 octombrie. Tot în cursul acestei luni se desfășoară în înscrierea cu dosar pentru sesiunea 2018 a examenului de acordare a gradului didactic II. Condițiile de înscriere sunt: stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea definitivatului în învăţământ – 4 ani (sau 3 ani dacă media de la examenul de definitivat este 10) și calificativul cel puţin “Bine” obţinut la aprecierile anuale şi inspecţiile şcolare (dacă au avut loc), în ultimii doi ani de activitate premergători înscrierii. În toate cazurile, vechimea la catedră necesară înscrierii se calculează de la data obținerii definitivatului până la data de 31 august a anului școlar în care se susțin inspecția specială și probele scrise și orale (nu se iau în calcul perioadele de concediu fără plată sau concediu creștere și îngrijire copil). Candidații care doresc să se înscrie au nevoie de următoarele acte: cerere – tip adresată conducerii inspectoratului școlar; fişă de înscriere – tip, completată şi confirmată de conducerea şcolii; copii de pe diploma de studii, foaia matricolă, certificatul de modul psiho – pedagogic, certificatul de obţinere a definitivării în învăţământ; copie de pe certificatul de naştere şi copie conform cu originalul de pe certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie); copie BI/CI conform cu originalul; 2 poze tip buletin color, ¾ pe spatele cărora să scrie numele de fată, prenumele, specializarea şi gradul didactic pentru eliberarea certificatelor la DPPD; recomandare scrisă asupra activității candidatului, din partea consiliului profesoral al unităţii de învățământ unde este încadrat; dovada calificativelor obţinute la aprecierile anuale (adeverinţă şi copie de pe fişa de autoevaluare anuală pentru obţinerea calificativului semnată şi ştampilată conform cu originalul de director), precum și la inspecțiile școlare (dacă au avut loc), în ultimii 2 ani şcolari de activitate efectivă la catedră; copie a raportului scris( inclusiv fisele de evaluare a lecţiior) de la prima inspecţie curentă – IC1, semnat şi ştampilat pe fiecare pagină „conform cu originalul”(copie din Registrul de inspecţii sau scris la calculator); copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular. Documentele se depun la unitatea şcolară în perioada 3 – 17 octombrie şi vor fi duse la IȘJ de către directorul unităţii de învăţământ, în perioada 24 – 31 octombrie. Cadrele didactice înscrise pentru acordarea gradului didactic II care până la data susţinerii gradului nu au obţinut cel puțin calificativul “Bine” la inspecţiile curente şi la aprecierile anuale, precum şi cele care au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. Sunt necesare 3 inspecţii: prima inspecţie curentă – IC1 susţinută în anul şcolar 2015 – 2016, a doua inspecţie curentă – IC 2 în anul şcolar 2016 – 2017 obligatoriu și inspecţia specială – IS în anul școlar 2017 – 2018.

Înscrieri în aceeași perioadă pentru gradul didactic I
Tot luna aceasta se desfășoară și preînscrierea pentru sesiunea 2020 a examenului de acordare a gradului didactic I. Nu este necesar stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea gradului II în învăţământ: dacă media de la examenul de gradul II este 10, se trece peste etapa de preînscriere, făcându-se direct IC1 în perioada 01 octombrie – 17 octombrie 2016 și depunerea dosarului de înscriere în octombrie 2016. Cererile – tip se depun la unitatea şcolară în perioada 3.10.2016 – 17.10.2016, urmând a fi duse la IȘJ tot în perioada 24 – 31 octombrie. Pe parcursul lunii octombrie se va mai desfășura și înscrierea cu dosar pentru sesiunea 2019 a examenului pentru gradul didactic I. În acest caz, condițiile de înscriere sunt: stagiu de predare efectivă la catedră de la obţinerea gradului didactic II în învăţământ – 4 ani (sau 3 ani dacă media de la examenul de gradul II este 10) și calificativul “Foarte bine” obţinut la aprecierile anuale şi inspecţiile şcolare (dacă au avut loc), în ultimii doi ani de activitate premergători înscrierii. În toate cazurile, vechimea la catedră necesară înscrierii se calculează de la data obținerii gradului didactic I până la data de 31 august a anului școlar în care se susțin inspecția specială și lucrarea metodico-științifică (nu se iau în calcul perioadele de concediu fără plată sau concediu creștere și îngrijire copil). Actele necesare pentru înscriere sunt: cerere – tip adresată inspectorului şcolar general; fişă de înscriere completată şi confirmată de conducerea şcolii; copii de pe diploma de studii, foaie matricolă, certificatul de modul psiho – pedagogic, certificatul de obţinere a gradului didactic II, copie de pe certificatul de naştere şi copie de pe certificatul de căsătorie (în cazul schimbării numelui de familie) şi CI/BI conform cu originalul; 2 poze tip buletin color, ¾ pe spatele cărora să scrie numele de fată, prenumele, specializarea şi gradul didactic pentru eliberarea certificatelor la DPPD; recomandare scrisă asupra activității candidatului, din partea consiliului profesoral al unităţii de învățământ unde este încadrat; dovada calificativelor obţinute la aprecierile anuale (adeverinţă şi copie de pe fişa de autoevaluare anuală pentru obţinerea calificativului semnată şi ştampilată conform cu originalul de director) precum și la inspecțiile școlare (dacă au avut loc), în ultimii 3 ani şcolari de activitate efectivă la catedră; memoriul de activitate semnat de candidat, confirmat de director (care răspunde de autenticitatea datelor înscrise) şi ştampilat; copie a raportului scris(inclusiv fişele de evaluare a lecţiilor) de la prima inspecţie curentă – IC1, semnat şi ştampilat “conform cu originalul” (copia va fi făcută de pe raportul scris în caietul de Rapoarte de inspecții sau redactat la calculator), copia de pe autorizaţia de funcţionare provizorie/acreditarea şcolii pentru cadrele didactice care funcţionează în unităţile de învăţământ particular. Cadrele didactice înscrise pentru acordarea gradului didactic I care până la data susţinerii gradului nu au obţinut calificativul de “Foarte bine” la inspecţiile curente şi la aprecierile anuale, precum şi cele care au fost sancţionate nu pot fi propuse pentru acordarea gradului didactic. Sunt necesare trei inspecţii: prima inspecţie curentă – IC1 susţinută în anul şcolar 2015 – 2016, a doua inspecţie curentă – IC 2 în anul şcolar 2017 – 2018, precum și inspecţia specială – IS și susținerea lucrării metodico – științifice, cu comisie de la centrul universitar unde are lucrarea, în perioada 31 octombrie 2018 – 5 iunie 2019. Colocviul se va susține în perioada ianuarie – februarie 2017, la centrele de perfecţionare pentru care a optat candidatul. Alegerea temei pentru lucrarea metodico-științifică se face în perioada decembrie 2016 – ianuarie 2017, la centrul de perfecţionare pentru care a optat candidatul.
Roxana Lupu

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL