Societate

Spitalul Turceni caută jurist

 | 05 mai 2017, 00:00 | 0 comentarii | 

Spitalul Orăşenesc Turceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, de conducere, vacante, de consilier juridic – şef birou – Biroul Managementul Calităţii Serviciilor Medicale. Candidații trebuie să aibă o experiență de minim 2 ani.

Semnatura eletronica CertDigital

Conform legislației în vigoare, pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de conducere, vacante, de consilier juridic – şef birou – Biroul Managementul Calităţii Serviciilor Medicale, în cadrul Spitalului Orășenesc Turceni, sunt: diplomă de licenţă în specialitate; 2 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite; acte care să ateste efectuarea unor specializări în Managementul Calităţii.

Calendarul concursului
Concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic – şef birou – Biroul Managementul Calităţii Serviciilor Medicale se va organiza conform calendarului următor: 24 mai 2017, ora 09.00: proba scrisă; 30 mai 2017, ora 09.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relații suplimentare se obțin la sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, din str. Sănătăţii, nr. 1, Județul Gorj, telefon 0253/335.035, e-mail spitalulorasenescturceni@yahoo.com.
Minodora Sucea

Loading...
Articole asemanatoareLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ECO JURNAL