UCB Târgu-Jiu recrutează îngrijitor Compartiment Tehnic

Universitatea „Constantin Brâncuşi“ din Târgu-Jiu, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacante, de îngrijitor (G) la Compartimentul Tehnic – întreţinere din cadrul Direcţiei Generale Administrative – Direcţia Tehnică, Investiţii şi Achiziţii Publice. Data limită pentru depunerea dosarelor este 23 octombrie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor: generale; abilităţi în folosirea ustensilelor de lucru şi a produselor de curăţenie; cunoştinţe de legislaţie specifice locului de muncă; cunoştinţe în domeniul S.S.M. şi P.S.I.

Calendarul concursului de angajare
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 octombrie 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 31 octombrie 2017, ora 10.00: proba scrisă; 31 octombrie 2017, ora 14.00: proba practică; 06 noiembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Universității „Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu, județul Gorj, telefon 0253/223.971.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here