Angajări la Şcoala Gimnazială Nr. 3 din Rovinari

Şcoala Gimnazială nr. 3 din oraşul Rovinari organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, de: administrator patrimoniu debutant şi de administrator financiar/contabil.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru administrator patrimoniu debutant – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; pentru postul temporar vacant de administrator financiar/contabil – studii superioare, treapta I. În ceea ce priveşte postul de administrator patrimoniu debutant din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr. 3 Rovinari, calendarul de concurs este următorul: 26 ianuarie 2018, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 31 ianuarie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 16 februarie 2018, ora 10.00 – proba interviu. De asemenea, probele de concurs pentru postul de administrator financiar/contabil se vor susţine astfel: 19 ianuarie 2018, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 25 ianuarie 2018, ora 10.00 – proba scrisă; 30 ianuarie 2018, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here