Angajări la Spitalul Orășenesc Turceni

Spitalul Orăşenesc Turceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de: asistent medical debutant generalist – Compartiment chirurgie generală; asistent medical debutant generalist – Cabinet ortopedie-traumatologie; asistent medical debutant generalist – Cabinet oftalmologie; infirmier debutant (2 posturi) – Secţia psihiatrie cronici; infirmier debutant – Compartiment pediatrie; infirmier debutant – Secţia chirurgie generală; îngrijitor curăţenie – Laborator analize medicale; muncitor II – instalator – formaţie de întreţinere, reparaţii şi deservire; muncitor III – lăcătuş – formaţie de întreţinere, reparaţii şi deservire.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: asistenţi medicali generaliști debutanţi: diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă ori diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr.797/1997; vechime: nu este cazul; declaraţie pe propria răspundere că deţine cunoştinţe teoretice şi practice în utilizarea computerului; pentru infirmier debutant/infirmieră debutantă se cere şcoală generală, precum și o declaraţie pe propria răspundere că, în cazul admiterii la concurs, se obligă sub sancţiunea desfacerii contractului individual de muncă să obţină atestatul de infirmieră în termen de 6 luni de la încheierea contractului individual de muncă; tot școală generală se cere și pentru postul de îngrijitor curăţenie. Pentru muncitor II – instalator condițiile specifice sunt: categoria de calificare 3 sau 4; 6 ani vechime în meserie; curs instalator acreditat; muncitor III – lăcătuş: categoria de calificare 2; 3 ani vechime în meserie; concurs pentru ocuparea postului; curs de lăcătuş acreditat.

Calendarul concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 19 ianuarie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 26 ianuarie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care arate identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc Turceni, cu sediul în localitatea Turceni, str. Sănătăţii, nr. 1, judeţul Gorj, telefon 0253/335.035, fax: 0374.833.334.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here