Post vacant de îngrijitor la o grădiniţă din Târgu-Jiu

Grădiniţa cu Program Prelungit „Vis de Copil” din municipiul Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată până la revenirea din concediu creştere copil a titularului postului, a funcţiei contractuale, temporar vacante, de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: studii medii; minimum un an vechime. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 27 octombrie 2017, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 6 noiembrie 2017, ora 15.00 – proba scrisă; 8 noiembrie 2017, ora 15.00 – proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here