Posturi de asistent medical, vacante la Spitalul Municipal Motru

Spitalul Municipal Motru organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical debutant (PL/ SSD/ S) – Sterilizare și a funcției contractuale de execuție, vacante de asistent medical principal (PL/ SSD/ S) – Laborator analize medicale. Înscrierile au început, proba scrisă urmând a fi susținută pe data de 27 septembrie.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru postul de asistent medical principal (PL/ SSD/ S) – Laborator analize medicale, candidații trebuie să dețină diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate;  diplomă de absolvire a gradului de asistent medical principal și să aibă minimum 5 ani vechime în specialitate.

Pentru postul de asistent medical debutant (PL/ SSD/ S) – Sterilizare este necesară diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate; nu este nevoie de vechime.

 

Calendarul concursului de angajare
Candidații care vor opta pentru postul de asistent medical debutant – Sterilizare vor susține priba scrisă în data de 27 septembrie și interviul pe 2 octombrie. Pentru postul de asistent medical principal Laborator de Analize Medicale, pe 7 septembrie 2017, ora 09:00 are loc proba scrisă; pe 02 octombrie 2017, ora 09.00: proba practică; pe 05 octombrie 2017, ora 09.00: proba interviu. Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține mai multe documente.  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Motru, str. Carol Davilla nr 4, Judeţul Gorj, telefon: 0253/410.003.
Minodora Sucea

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here