Primăria Novaci recrutează un asistent medical

Primăria oraşului Novaci organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de asistent medical grad principal din cadrul Compartimentului de Asistenţă Medicală pentru Unităţile de Învăţământ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate/diploma de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv cu nivelul studiilor postliceale sanitare /diploma de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii-specialitatea medicală, generală; examen pentru obţinerea gradului de principal în specialitatea medicala/generală; minimum 5 ani vechime ca asistent medical; autorizaţie de liberă practică vizată la zi.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 12 decembrie 2017, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 20 decembrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 22 decembrie 2017, ora 11.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here