Şef de atelier pentru Ansamblul “Doina Gorjului”

Ansamblul Artistic Profesionist “Doina Gorjului” din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere, vacantă de șef atelier la Atelierul Administrare Resurse şi Salarizare. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: candidaţii trebuie să fie absolvenţi de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţelor Juridice sau Economice; să aibă o vechime în specialitatea studiilor de minimum doi ani; să deţină cunoştinţe operare PC – nivel mediu (atestate prin documente emise de instituţii sau alte entităţi abilitate). Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 12 iunie, ora 16.00, în timp ce proba scrisă a examenului a fost programată pentru ziua de 22 iunie, ora 10.30, iar interviurile se vor susţine pe 25 iunie. Pentru înscrierea la examen candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult şase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here