SJU Târgu-Jiu face angajări

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale, temporar vacante, de infirmier debutant Secţia Neonatologie și a funcției contractuale, temporar vacante, de registrator medical debutant la Birou Internări.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru a probat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Pentru postul de infirmier debutant Secţia Neonatologie se cere doar diplomă de absolvire a unei școali generale, iar pentru postul de de registrator medical debutant la Birou Internări condiţiile specifice sunt: diplomă de studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii; certificat de calificare profesională cu calificare de operator introducere, validare şi prelucrare date; certificat de absolvire cu calificarea de operator introducere, validare şi prelucrare date; atestat profesional în una din specialităţile: informatică/matematică-informatică/matematică – informatică cu predare informatică intensiv; orice alt certificat sau atestat care dovedeşte calificarea de operator introducere, validare şi prelucrare date.

Calendarul concursurilor de angajare
Concursul pentru postul de infirmier se va organiza conform calendarului următor: 17 mai 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 11 iunie 2018, ora 09.00: proba scrisă și 14 iunie 2018, ora 09.00: proba interviu, iar pentru postul de registrator medical, concursul se va organiza conform calendarului următor: 17 mai 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 05 iunie 2018, ora 09.00: proba scrisă și 08 iunie 2018, ora 09.00: proba interviu. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu din Str. Progresului nr. 18, telefon 0253/237.803, interior 307.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here