Spitalul Rovinari angajează trei asistenţi medicali

Spitalul Orăşenesc “Sf. Ştefan“ din oraşul Rovinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată/determinată, a funcţiilor contractuale vacante/ temporar vacante , după cum urmează: 1 post de asistent medical generalist (PL) – perioadă nedeterminată la Compartimentul ATI; 1 post de asistent medical general (PL) – perioadă nedeterminată la Compartimentul Ortopedie Traumatologie; 1 post de asistent medical debutant (PL) – perioada determinată la Compartimentul Spitalizare de Zi.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru asistent medical generalist (PL) Compartimentul A.T.I – diplomă şcoală postliceală sanitară (PL), vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 6 luni; certificat de membru, aviz anual de liberă practică sau adeverinţă pentru examen; pentru asistent medical generalist (PL) Compartimentul Ortopedie Traumatologie – diplomă şcoală postliceală sanitară (PL), vechime în specialitatea studiilor absolvite de cel puţin 6 luni, certificat de membru, aviz anual de liberă practică sau adeverinţă pentru examen; pentru asistent medical generalist debutant (PL) Compartimentul Spitalizare de Zi – diplomă şcoală postliceală sanitară (PL), vechimea în specialitatea studiilor absolvite nu este necesară, certificat de membru, aviz anual de liberă practică sau adeverinţă pentru examen.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 20 decembrie 2017, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 29 decembrie 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 5 ianuarie 2018, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here